Podział zysków a prosta spółka akcyjna

Jeśli chodzi o sposób wypłaty zysków, wskazać należy, że regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej, są w tym zakresie w znaczącej części tożsame z regulacjami dotyczącymi zwykłej spółki akcyjnej. Pamiętać jednak trzeba, że kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać sumy zysku za ostatni rok obrotowy lub zysków za lata poprzednie, jeśli nie zostały one podzielone, ani też kwot przeznaczonej na wypłaty dywidendy w kapitale akcyjnym ani sumy kapitałów rezerwowych utworzonych z zysków. Z kwoty podlegającej potencjalnemu podziałowi należy również odliczyć niepokryte straty spółki, akcje własne oraz kwoty przeznaczone na kapitały rezerwowe. Ustalając wysokość sumy podlegającej podziałowi, nie można zapominać o tym, by kapitał zakładowy spółki w dalszym ciągu wynosił co najmniej 1 zł, a także, że konieczne jest zapewnienie spółce możliwości pokrywania jej wymagalnych zobowiązań w okresie dalszych 6 miesięcy, liczonych od chwili wypłaty dywidendy.

Do wypłaty dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którzy posiadali ten status w dniu podjęcia uchwały. Jeśli chodzi o wysokość wypłaty, to jest ona ustalana w oparciu o umowę spółki i znajdujące się w niej zapisy co do uprzywilejowania niektórych spośród akcjonariuszy. W braku tego rodzaju szczególnych regulacji, wypłata następuje proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.

W prostej spółce akcyjnej możliwe jest także wypłacanie zaliczek na poczet dywidendy, o ile zarząd do tej czynności został umocowany odpowiednim zapisem w umowie spółki. Podkreślenia wymaga, że w przypadku, gdy doszło do wypłaty zaliczki, a prosta spółka akcyjna nie osiągnęła w danym roku zysku, akcjonariusz zobowiązany jest do zwrotu pobranej kwoty.

Finalnie o wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które w tym zakresie podejmuje uchwałę większością głosów.